Adatkezelési tájékoztató

A www.preciziosontode.hu a Precíziós Öntő Kft. hivatalos honlapja. A honlap használóinak körében adatgyűjtés történik. A www.preciziosontode.hu honlap bármely oldalának megnyitásával, illetve használatával Ön elfogadja a jogi nyilatkozatban felsorolt, valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt használati, adatkezelési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa végig feltételeinket, és honlapunk használata során tartsa be azokat. Amennyiben nem fogadja el a használati, adatkezelési feltételeket, kérjük, azonnal hagyja el a honlapot és hagyjon fel annak használatával.

Adatkezelő

Cégnév: Precíziós Öntő Kft.
Székhely: 6346 Sükösd, Szántópuszta
Levélcím: 6346 Sükösd, Pf. 2.
Cégjegyzékszám: 03-09-100335, bejegyezve a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon
Adószám: 10489220-2-03
Telefonos elérhetőség: +36 79 363 925
E-mailcím: info@preciziosontode.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a meglévő és potenciális ügyfeleinkkel történő minél gördülékenyebb kapcsolattartás és együttműködés. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Felhasználó (a továbbiakban érintett is) írásbeli visszavonásig kifejezetten hozzájárul a honlap használata során megadott elérhetőségeken keresztül történő kapcsolattartáshoz, valamint az általa megadott információk Precíziós Öntő Kft. általi kezeléséhez, valamint kijelenti és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik a honlap használatához szükséges internet-hozzáféréssel és a honlapot rendszeresen ellenőrzi. Az írásbeli visszavonás a Precíziós Öntő Kft. címére küldött elektronikus vagy postai levéllel lehetséges.

Amennyiben Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, Felhasználó kötelessége az érintett harmadik személy hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre

A Precíziós Öntő Kft. a következő adatokat kezeli:

  • az ügyfélnél dolgozó természetes személy neve
  • céges e-mail címe
  • beosztása
  • céges telefonszáma
  • egyéb, az ügyfél által önkéntesen megadott információk (pl. tervrajzok ajánlatkéréshez és tervezett darabszámok)
  • egyéb céges adatok: cégnév, címek (székhely, telephely, levélcím, számlázási cím, központi e-mail cím), adószám, központi telefonszám, központi faxszám, honlap

Az adatkezelés mértéke és időtartama

Az adatkezelés kizárólag az elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig történik, személyes adatok továbbítására pedig kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint vagy az érintett hozzájárulásával kerül sor, a jogszabályban, illetve hozzájárulásban meghatározott mértékben.

Amennyiben nem kerül sor írásbeli visszavonásra, az adatkezelés a érintettel történt utolsó kapcsolatfelvételt követő ötödik év végéig történik.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő egyes feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.

A felhasználó (érintett) jogai

Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei vonatkozásában az Info tv. rendelkezései az irányadók. Az érintettnek a Info tv.-ben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A felhasználó (érintett) jogai – Tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről. A kérelmet írásban, elektronikus vagy postai úton a Precíziós Öntő Kft. címére kell megküldeni.

Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásiról és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó (érintett) jogai – Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítés kezdeményezése írásban, elektronikus vagy postai úton a Precíziós Öntő Kft. címére küldött kérelemmel lehetséges.

A helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli érintettel a helyesbítés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó (érintett) jogai – Törléshez való jog

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. A törlés kezdeményezése írásban, elektronikus vagy postai úton a Precíziós Öntő Kft. címére küldött kérelemmel lehetséges.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A fenti bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

A törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli érintettel a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó (érintett) jogai – Zároláshoz való jog

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolását. A zárolás kezdeményezése írásban, elektronikus vagy postai úton a Precíziós Öntő Kft. címére küldött kérelemmel lehetséges.

Törlés helyett adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli érintettel a zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó (érintett) jogai – Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info tv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A felhasználó (érintett) jogai – Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; www.naih.hu) vagy
  • bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Per esetén a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, illetve az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A felhasználó (érintett) jogai – Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Precíziós Öntő Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztató bármely rendelkezését egyoldalúan, indokolás nélkül bármikor módosítsa. A Precíziós Öntő Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított adatkezelési tájékoztatót honlapján legkésőbb a módosított adatkezelési tájékoztató hatálybalépése előtt 8 nappal közzéteszi.